Kế hoạch triển khai tiêm phòng bắt buộc các loại vaccine cho đàn gia súc, gia cầm năm 2018 
 Nội dung cụ thể tại đây