Bản in     Gởi bài viết  
công khai cam kết thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và thanh toán trực tuyến 
 Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 391/SNN-TCCB ngày 27/2/2023 về việc công khai chỉ tiêu cam kết thực hiện DVCTT và thanh toán trực tuyến năm 2023;
Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị và chỉ tiêu UBND tỉnh giao tại Mục 5, Phần III, của Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 13/01/2023. Chi cục Chăn nuôi và Thú y đăng ký công khai và cam kết thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và thanh toán trực tuyến (chỉ tiêu cụ thể tại đây). Chi cục Chăn nuôi và Thú y trân trọng thông báo
[Trở về]