Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 6 năm 2022 
 Thực hiện Công văn số 1251/SNN-TTr ngày 03/6/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ trọng tâm tu n tu ền p ổ biến giáo dục pháp luật t ng 6/2022.  Chi cục chăn nuôi và Thú y tuyên truyền, phổ biến một số quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm; chống dịch COVID- 19 và các loại dịch bện mùa è năm 2022 trong đó có dịch bệnh tay chân miệng.  Luật của Quốc Hội và một số Chit thị, Nghi định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của UBND tỉnh trên trang Website của Chi cục cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị được biết, hiểu rỏ những quy định của pháp luật để tuân thủ, thực hiện:

1. Luật Phòngchống tham nhũng 2018.

2. Luật Bảo vệ môi trường

3. Luật phòng cháy, chữa cháy

4. Luật phòng chống ma túy

5. Luật phòng, chống tác hại thuốc lá

6. Luật trẻ em

 7. Nghị định quy định chi tiết Luật phòng cháy chữa cháy

8. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

 9. Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ rừng

10. Công văn thực hiện luật PCTH thuốc lá và Hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá

11. Hướng dẫn ATTP

12. HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ

13. Ngày gia đình Việt Nam

14. Kế hoạch phòng chống bao lực trẻ em tỉnh Quảng bình giai đoạn 2021 – 2022

15. Thông thư quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy, chữa cháy

16. vbdi_812_KH-UBND(17.05.2022_15h57p52)_signed

17. vbdi_822_UBND-KSTTHC(18.05.2022_16h32p54)_signed

18. vbdi_863_UBND(23.05.2022_15h58p39)_signed

19. vbdi_913_UBND(30.05.2022_11h05p40)_signed

[Trở về]