Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9 năm 2023 
 

Thực hiện Công văn số 2476/SNN-TTr ngày 08/9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9/2023. Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông báo các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9/2023 như sau:

1. Công văn số 377-CV/TU ngày 05/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đấu giá tài sản.

2. Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 22/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

3. Công văn số 1675/UBND-NCVX ngày 21/8/2023 của UBND tỉnh về tăng cường triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

4. Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản

5. Luật Phòngchống tham nhũng 2018

6. Luật thực hành tiết kiệmchống lãng phí 2013

7. Luật Bảo vệ môi trường 2020

8. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

9. Luật tiếp cận thông tin 2016                                

10. Nghị định 13/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật tiếp cận thông tin

11. Nghị định 59/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

12. Nghị định 57/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân

13. Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

14. Nghị định 55/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

[Trở về]