Bản in     Gởi bài viết  
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10 năm 2020 
 Thực hiên Công văn số 2303/SNN-TTr ngày 07/10/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10 năm 2020. Chi cục chăn nuôi và Thú y tuyên truyền, phổ biến một số Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số Chỉ thị, Kế hoạch của UBND tỉnh Quảng Bình mới ban hành trên trang Website của Chi cục cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị được biết, hiểu rỏ những quy định của pháp luật để thượng tôn pháp luật, tuân thủ, thực hiện.

1. Tiếp tục tuyên truyền, phát động đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” được Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức qua địa chỉ http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn.

2. Phổ biến đến công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị những nội dung cơ bản của Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

4. Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025.

5. Quyết định số 224/2020/QĐ-BCĐ ngày 07/5/2020 của Ban chỉ đạo 896 Trung ương về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020.

6. Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

7. Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và giảm thiểu chất thải dựa trên địa bàn Quảng Bình.

8. Kế hoạch số 1737/KH-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

9. Hưởng ứng “Ngày pháp luật” theo Kế hoạch số 1661/KH-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về tổ chức hưởng ứng “ Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

[Trở về]