Bản in     Gởi bài viết  
Cơ cấu tổ chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình 
 Sơ đồ tổ chức 

I.    Lãnh đạo Chi cục


Chi cục trưởng
Trần Công Tám

Cơ quan: 0232. 3825461
Di động: 0972095999
Email: tamtc.snn@quangbinh.gov.vn

 

 

 

  

Phó Chi cục trưởng
Đặng Thị Huế
Cơ quan: 0232. 3828959
Di động: 0982789277
Email: huedt.snn@quangbinh.gov.vn

  

Phó Chi cục trưởng
Dương Viết Phương Tuấn
Cơ quan: 0232. 3828958
Di động: 09135457775
Email: tuandvp.snn@quangbinh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y

II.  Các phòng chuyên môn

1.       Phòng Hành chính tổng hợp: Trưởng phòng  Hoàng Thị Thúy Liễu

-          Điện thoại: 0232.3779799

-          Email: hcthcccntyqb@gmail.com

2.       Phòng Thú y: Trưởng phòng  Lê Hồng Kỳ

-          Điện thoại: 0232.3842963

-          Emai: phongthuyqb@gmail.com

3.       Phòng Chăn nuôi: Trưởng phòng Cao Thị Hải

-          Điện thoại: 0232.3828960

-          Email: phongchannuoiqb@gmail.com

4.       Phòng Thanh tra pháp chế: Trưởng phòng Hoàng Xuân Thành

-          Điện thoại: 0232.3896568

-          Email: phongttpccccntyqb@gmail.com

[Trở về]