Bản in     Gởi bài viết  
Giới thiệu tổng quan 
            Giới thiệu tổng quan

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: 34 Thanh Niên – P. Hải Đình – TP. Đồng Hới

Điện thoại: (0232) 3822385 fax (0232) 3825.416

E mail: chicucthuyqb@gmail.com

Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị

Chi cục Thú y Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 73/QĐ/UB ngày 24/7/1989 của UBND tỉnh Quảng Bình. Đến ngày 15/9/2016 UBND tỉnh Quảng Bình quyết định thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 2797/QĐ-UBND, là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y (riêng thú y thủy sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Chăn nuôi, Cục Thú y trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( Quy định tại Quyết định số 634/QĐ-SNN ngày 28/9/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y)

 Hiện tại, Chi cục có 05 phòng, 08 trạm huyện, thị, TP trực thuộc; 01 Trạm chẩn đoán xét nghiệm và triều trị bệnh động vật; 02 chốt kiểm soát dịch bệnh hai đầu Bắc, Nam trực thuộc 02 trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Quảng Trạch và Lệ Thủy.

               Kể từ khi thành lập đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển Chăn nuôi của tỉnh nhà; hạn chế dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản.

[Trở về]