Bản in     Gởi bài viết  
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 8 năm 2020 
 

Thực hiên Công văn số 1709/SNN-TTr ngày 04/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 8 năm 2020. Chi cục chăn nuôi và Thú y tuyên truyền, phổ biến một số Luật sửa đổi, bổ sung của Quốc hội  mới ban hành và một số văn bản của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành trên trang Website của Chi cục cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và cá nhân, tổ chức, nhân dân được biết, hiểu rỏ những quy định của pháp luật để tuân thủ, thực hiện.

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội số 65/2020/3/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2020.

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2020.

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp số 56/2020/ QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 10 tháng 6 m 2020.

4. Luật Doanh ngiệp (sửa đổi) số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2020.

5. Luật Đầu tư (sửa đổi) số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều số 60/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/ QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

8. Công văn số 1293/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19.

9. Công văn số 1335/UBND-KGVX ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về tạm dừng hoạt động một số cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để  phòng, chống dịch Covid- 19.

10. Tích cực phát động tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” được Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức qua địa chỉ http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn.

[Trở về]