Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định về việc bãi bỏ các Chỉ thị do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
 Ngày 30/10/2017 UBND tỉnh có Quyết định số 3882/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Chỉ thị do UBND tỉnh ban hành. Theo đó bãi bỏ 34 Chỉ thị do UBND tỉnh ban hành trong đó liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn - bãi bỏ Chỉ thị số 08/1998/CT-UBND ngày 14/3/1998 về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật, lập lại trật tự kỹ cương trong hoạt động giết mổ, buôn bán động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh

Nội dung cụ thể của Quyết định

[Trở về]