Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 11 năm 2022 
 

Thực hiện Công văn số 2988/SNN-TTr ngày 10/11/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ trọng tâm tu n tu ền phổ biến giáo dục pháp luật th ng 11/2022. Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông báo các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 11/2022 như sau:

1. Luật tiếp cận thông tin 2016

2. Luật nghĩa vụ quân sự 2015

3.  Luật Công an nhân dân 2018.

4. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010

5. Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân

6. Nghị định 99/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

7. Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

8. Quyết định số 979/-TTg ngày 12/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

9. Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tại tỉnh Quảng Bình

 

[Trở về]