Bản in     Gởi bài viết  
Danh mục TTHC trong lĩnh vực Thú y 
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THÚ Y

STT

Tên thủ tục hành chính

PHÒNG THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Thủ tục cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y

PHÒNG HC-TH

Tải trình tự thủ tục tại đây

2

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y

PHÒNG HC-TH

Tải trình tự thủ tục tại đây 

3

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

PHÒNG QLT VÀ TĂCN

 Tải trình tự thủ tục tại đây

4

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

PHÒNG QLT VÀ TĂCN

Tải trình tự thủ tục tại đây 

5

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y.

PHÒNG QLT VÀ TĂCN

Tải trình tự thủ tục tại đây 

6

Thủ tục cấp/ cấp lại giấy chứng nhận vệ sinh thú y.

PHÒNG QUẢN LÝ DỊCH BỆNH

Tải trình tự thủ tục tại đây 

7

Thủ tục kiểm tra, cấp/cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cớ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn

PHÒNG QUẢN LÝ DỊCH BỆNH

Tải trình tự thủ tục tại đây 

8

Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn

PHÒNG QUẢN LÝ DỊCH BỆNH

Tải trình tự thủ tục tại đây 

9

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (động vật trên cạn và động vật thủy sản).

PHÒNG QUẢN LÝ DỊCH BỆNH

Tải trình tự thủ tục tại đây 

10

 

 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (động vật trên cạn và động vật thủy sản).

PHÒNG QUẢN LÝ DỊCH BỆNH

 Tải trình tự thủ tục tại đây

11

Thủ tục cấp đổi/bổ sung giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (động vật trên cạn và động vật thủy sản).

PHÒNG QUẢN LÝ DỊCH BỆNH

Tải trình tự thủ tục tại đây 

12

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật đối với cơ sở đánh giá lại (động vật trên cạn và động vật thủy sản)

PHÒNG QUẢN LÝ DỊCH BỆNH

 Tải trình tự thủ tục tại đây

13

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

PHÒNG QUẢN LÝ DỊCH BỆNH

Tải trình tự thủ tục tại đây 

14

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

PHÒNG QUẢN LÝ DỊCH BỆNH

Tải trình tự thủ tục tại đây 

15

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ triển lãm; động vật thủy sản biểu diễn nghệ thuật     

PHÒNG QUẢN LÝ DỊCH BỆNH

 Tải trình tự thủ tục tại đây

16

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm

PHÒNG QUẢN LÝ DỊCH BỆNH

Tải trình tự thủ tục tại đây

 

 

[Trở về]