Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 5 năm 2023 
 

Thực hiện Công văn số 1087/SNN-TTr ngày 28/4/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ trọng tâm tu n tu ền phổ biến giáo dục pháp luật th ng 5/2023. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thông báo các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 5/2022 như sau:

1. Luật trẻ em 2016

 2. Bộ luật Lao động 2019

3. Luật phòngchống tác hại của thuốc lá 2012

4. Luật Hôn nhân và gia đình 2014

5. Quyết định 06/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

6. Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

7.  Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính Phủ Tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.  

8. Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân

9. Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023

 10. Thông tư 01/2023/TT-VPCP quy định nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ , kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành

11. Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội Đồng nhân dân tỉnh về phân bổ chi tiết vốn đối ứng ngân sách địa phương (đầu tư phát triển) giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

12. Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội Đồng nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho Tiểu dự án 3 - Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững, Xây dựng Nông thôn mới.

13. Nghị quyết 232022/NQ-HĐND 27/05/2022 của Hội Đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gđ 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

14. Nghị quyết 100NQ-HĐND10/12/2022 của Hội Đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình.

15. Nghị quyết 88NQ-HĐND 10/12/2022 của Hội Đồng nhân dân tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

16. Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất công đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai doạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

17. Kế hoạch số 788/KH-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai doạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

18. Kế hoạch số 1618/KH-UBND ngày 05/9/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới vững giai doạn 2021-2025

[Trở về]