Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 6 năm 2023 
 

Thực hiện Công văn số 1469/SNN-TTr ngày 05/62022 của Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền phổ biến

giáo dục pháp luật tháng 6/2023. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thông báo các nội

dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 6/2022 như sau:

1. Những quy định về bảo vệ và phát triển rừng

2. Luật Bảo vệ môi trường 2020

3. Luật phòng cháy và chữa cháy 2001

4. Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 2012

5.  Luật Phòng, chống ma túy 2021

6. Luật trẻ em 2016

7. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022

8. Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và

chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi

9. Nghị định 22/2023/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến hoạt

động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

10. Nghị định 27/2023/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với

khai thác khoáng sản

11. Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch

12. Nghị quyết 77/NQ-CP năm 2023 Chương trình hành động thực

hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới do Chính phủ ban hành

13. Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và

chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định

136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng

cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an ban hành

14. Thông tư 13/2021/TT-BLĐTBXH về Bộ chỉ tiêu thống kê về tình

hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em, xử lý vi phạm hành chính đối với

các hành vi xâm hại trẻ em do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

ban hành

15. Ngày gia đình Việt Nam năm 2023

16. Thông tư 03/2023/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP

về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 89/2021/NĐ-

CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công

chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

17. Công văn số 856a/UBND-NCVX ngày 08/5/2023 của UBND tỉnh.

tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá

điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha

[Trở về]