Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 8 năm 2023 
 

Thực hiện Công văn số 2158/SNN-TTr ngày 09/8/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 8/2023. Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông báo các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 8/2023 như sau:

1. Chỉ thị số 23-CTTW ngày 2552023 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới  do Ban chách hành Trung ương ban hành.

2. Chỉ thị số 10 CT-TTg  năm 2021 về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới.

3. Chỉ thị số 16 CT-TTg năm 2023 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

4. Chỉ thị số 08 UBND 18.07.2023_củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân chặt chẻ, bền vững.

5.  Luật Công an nhân dân nưm 2018 QH14

6. Luật sử đổi, bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân năm 2023 QH15.

7.  Luật sử đổi bổ sung một số điều luật xuất cảnh, nhập cảnh của công nhân Việt Nam  và Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

8. Nghị định số 70/2019/ND-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

9. Nghị định số 42/2023/ND-CP ngày 29/6/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

10. Nghị định số 48_2023_ND-CP_sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

11. Công văn số 1434 UBND tỉnh 20.07.2023 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10.

12. Công văn số 1333.UBND(06.07.2023_về triển khai thực hiện chỉ đảo của Ủy ban quốc gia về phòng chống ma túy, mại nhâm

13. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm  2023_QH15

14. Luật Đấu thầu 2023

15. Luật Giá năm  2023_QH15_

16. Luật  Giao dịch điện tử năm  2023

17. Luật Hợp tác xã năm 2023_QH15_

18. LUẬT PHÒNG THỦ DÂN SỰ NĂM_2023_QH15_

19. Nghị quyết số 43 43_2022_QH15_Chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội.

20. Nghị quyết số 89_2023_QH15_chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2024

21. Nghị quyết số 90-2023-QH15 chương trình giám sát của quốc hội năm 2024.

22. Nghị quyết số 91_2023-QH15 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.

 23. Nghị quyết số 93_2023_QH15_về phân bổ vốn chương trình phục hồi kinh tế xã hội.

24. Nghị quyết số 94_2023_QH15 thành lập đoàn giám sát chuyên đề“ việc thực hiện nghị quyết số 43.2022 QH15 NGÀY 11012022 của Quốc hội về Chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội.

25. Nghị quyết số 96_2023_QH15 về việc lấy phiếu tính nhiệm, bổ phiếu tính nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê duyệt.

[Trở về]