Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10 năm 2023 
 

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 10/2023

Thực hiện Công văn số 2727/SNN-TTr ngày 03/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10/2023. Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông báo các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10/2023 như sau:

1. Công văn số 1701/STTTT-CĐS ngày 21/9/2023 của Sở Thông tin truyền thông về việc triển khai thực hiện phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

2. Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

3. Thông tư số 12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

5. Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2023 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

6. Thông tư số 60/2023/TT-BTC ngày 07/9/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

7. Chỉ thị số 6433/CT-BNN-CCPT ngày 13/9/2023 của Bộ NN và PTNT về tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

8. Kế hoạch số 1915/KH-UBND ngày 25/9/2023 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

9. Công văn số 1896/UBND-TH ngày 25/9/2023 của UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”.

10. Công văn 1881/UBND-TH ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch 122-KH/TU ngày 15/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

11. Công văn số 1890/UBND-KT ngày 22/9/2023 của UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.

12. Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh về khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua và ứng phó với mưa bão trong thời gian tới.

[Trở về]